Catálogo de Profissões e substantivos em japonês
 

PEDREIRO = TAKAMASSA NOMURO

PESCADOR = TAKAWARA NORIO

PROSTITUTA / PUTA = TAKANOTA NAKAMA

LADRÃO = FUGIKO ORO

BANDIDO = FUGINA KOMBI

GARI = KATANO OKAKO

PSIQUIATRA = KURANO OKOKO

NEURO CIRURGIÃO = TAKAFURO NOKOKO

ACUPUNTURISTA = KUTUKA KAGUYA

AGRICULTOR = DIBUYA OMIYO

CUSTUREIRO = KAGUYA NOPANO

TRAFICANTE = FUMIKO KARO

GAY / BOIOLA / BIXA = HYDEO RABO